Koskenniemi - Psykologutredningar, Psykoterapi, Personalhandledning

Psykologutredningar

Psykologutredningar utförs för att beskriva en situation eller svara på en frågeställning. Frågeställningen kan ha väckts av personen själv, en anhörig eller kanske i skolvardagen, i arbetslivet eller i sjukvården. Frågorna kan handla om vilka resurser som finns eller vad som måste stöttas eller utvecklas ytterligare.  Utredningen kan se ut på olika sätt och tar därför olika lång tid i anspråk.  Om du eller ditt barn ska delta i en psykologutredning hos mig finns mer information under nedanstående länk.

Läs mer här>>

Konsultation/handledning

Handledning/konsultation kan genomföras enskilt eller i grupp. Den kan handla om klientarbetet eller vara inriktad på samarbete i gruppen. Den kan även innehålla delar av båda. Ett viktigt inslag i handledningen är att man ska utvecklas i sin profession och känna större trygghet i mötet med svåra frågor. I handledningen tillämpas tankegångar ur flera olika teorier även om social konstruktionism och systemteoretiska tankegångar utgör basen i själva handledningsmetodiken. Handledningen kan bestå av såväl något enstaka möte som en längre sammanhängande period av regelbundna handledningstillfällen.

Personalhandledning bygger på att hela eller delar av personalgruppen samlas och diskuterar frågor som är viktiga för personalgruppen. Den kan vara inriktad på samarbetet mellan personerna i personalgruppen. Handledningen kan också vara inriktad på klientarbetet, dvs. hur man kan arbeta för att föra arbetet framåt för klienten. I personalhandledningar som pågår regelbundet och under en längre tid finns alltid ett processperspektiv dvs. en tanke om att gruppen utvecklas över tid och att denna utveckling följer vissa mönster.

Ledarskapshandledning är handledning för personer i ledarskapsbefattningar ex. chefer, personalkonsulenter, handledare och andra grupper som har en formell eller informell ledarposition. Fokus ligger på ledarskapet och på gruppers förhållningssätt till sina ledare med målsättningen att utveckla ett moget och effektivt ledarskap.

Psykoterapihandledning har fokus på den systemiska psykoterapiprocessen. Systemisk psykoterapi är vanlig när man arbetar terapeutiskt med familjer och par, men kan lika väl ha fokus på individuell psykoterapi. Handledning kan även erbjudas till personer under psykoterapeututbildning (utbildningsterapi).

Psykoterapi

Individuell psykoterapi med systemiska förtecken handlar till stor del om den inre dialogen och om det interpersonella samspelet så som den enskilda individen ser på situationen.

Par- och familjeterapi riktar sig till par och familjer som har svårigheter med kommunikationen och som behöver stöd för att komma vidare.

Utbildningsterapi för personer under psykoterapeututbildning.

Utbildning

Orientering i psykologiska teorier och i psykologisk/psykoterapeutisk behandling (kan även utformas för personer och arbetsgrupper med ingen eller liten utbildning i psykologi).

Samtalsmetodik (för personer och arbetsgrupper som behöver redskap för att hantera svåra samtalssituationer med klienter/ kunder i sitt vardagliga arbete)

Utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Kontakta mig

Ta gärna kontakt med mig, oavsett om du är privatperson, företag eller offentlig förvaltning. Klicka på länken och fyll i formuläret eller ring mig på 070-2733522.

Till kontaktsidan

Redigera